W sierpniu 2013 r., podczas obchodów Dnia Energetyka, 200 pracowników ze wszystkich spółek zostało uhonorowanych odznaczeniem „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej ENEA”.

Wsparcie i benefity

Spółki Grupy Kapitałowej ENEA aspirują do miana cenionego pracodawcy. Zarządzający Grupą  wiedzą, że od motywacji pracowników zależy jakość podejmowanych działań i powodzenie realizacji strategii. Pracownikom spółek oferowany jest więc szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Zakres świadczeń ustalany jest osobno dla każdej ze spółek i zależy od potrzeb pracowników i możliwości spółki.

Główne świadczenia

Do najczęściej powtarzających się świadczeń z zakresu Funduszu Świadczeń Socjalnych należy: pomoc rzeczowa lub pieniężna dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub dotkniętych przypadkami losowymi, finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci, czy wsparcie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej. Ponadto wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA mogą uczestniczyć w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Profilaktyka zdrowotna

W wielu spółkach (np. ENEA SA, ENEA Operator, Elektrociepłownia Białystok, ENEA Wytwarzanie, ENEA Centrum, Energomiar) pracownicy mogą korzystać z dodatkowych świadczeń profilaktyki zdrowia, wśród których można wymienić szczepienia przeciw grypie, badania markerów nowotworowych, leczenie profilaktyczne w sanatorium, czy abonamenty w placówkach medycznych.

Rozwój kompetencji

Spółki dbają o rozwój umiejętności pracowników. Z lekcji języka angielskiego, czy dofinansowania do studiów w 2013 r. mogli korzystać pracownicy takich spółek, jak ENEA SA, Elektrociepłownia Białystok, MEC Piła, czy ITSERWIS.

Tańsza energia elektryczna

Preferencyjne warunki korzystania z energii elektrycznej to kolejne świadczenie przyznawane pracownikom Grupy Kapitałowej. Zgodnie z ustaleniami ZUZP, pracownikom przysługuje prawo do ulgowej odpłatności za wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstwa domowego w ilości nieprzekraczającej 3000 kWh w roku.

Inne świadczenia

  • wyższe niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dodatkowe wynagrodzenie: (i) za pracę w godzinach nadliczbowych; (ii) za pracę w porze nocnej; (iii) za pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne; (iv) za pełnienie pogotowia technicznego; (v) za czas choroby;
  • dodatek z tytułu wykonywania pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • miesięczny dodatek za staż pracy, przysługujący za okres zatrudnienia w energetyce, czyli w jednostkach wymienionych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy;
  • odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w formie gratyfikacji pieniężnych;
  • nagrody z okazji Dnia Energetyka w wysokości nie mniejszej niż 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA SA;
  • nagrody za wykrycie i likwidację nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz pobierania energii niezgodnie z umową;
  • premia roczna o charakterze obligatoryjnym wypłacana z funduszu premii rocznej, który wynosi 8,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku;
  • nagrody jubileuszowe – ich wysokość zależy od stażu pracy w energetyce oraz u poprzednich pracodawców, a także od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia;
  • dofinansowanie dojazdu pracowników do pracy (ENEA Wytwarzanie SA);
  • dofinansowanie żywienia zbiorowego (MEC Piła).

Nagrody dla zasłużonych pracowników

W sierpniu 2013 r., podczas obchodów Dnia Energetyka, 200 pracowników ze wszystkich spółek zostało uhonorowanych odznaczeniem „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej ENEA”.

We wrześniu 2013 r., podczas obchodów 45-lecia Elektrowni w Kozienicach, odbyło się wręczenie odznaczeń resortowych dla pracowników zasłużonych dla energetyki.

Satysfakcja z pracy

Satysfakcja pracowników w Grupie Kapitałowej ENEA jest regularnie monitorowana. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2012 r., a jego celem było zbadanie satysfakcji i lojalności pracowników głównych spółek Grupy Kapitałowej ENEA oraz  ocena jakości komunikacji wewnętrznej. Za realizację badania odpowiadało Biuro Komunikacji Wewnętrznej ENEA SA współpracujące z zewnętrzną firmą badawczą.

Wyniki badania zostały zebrane w 2013 r. i przedstawione Zarządowi ENEA SA oraz przedstawicielom Związków Zawodowych, a następnie udostępnione pracownikom w intranecie.

W ramach badania przeprowadzano wywiady grupowe i indywidualne oraz rozdano ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej. Badaniem objęto wszystkich pracowników, których satysfakcja z pracy była na poziomie 3,7 w skali od 1 do 5.

Za główne atuty pracy w spółkach uznano atmosferę i warunki pracy. Jako główną słabość wskazano system wynagrodzeń (nie dotyczy wysokości wynagrodzenia). Badanie pokazuje także, że 85 proc. pracowników identyfikuje się ze spółką lub jednostką organizacyjną, w której pracuje.

Cykl 20 warsztatów dla reprezentantów największych spółek oraz związków zawodowych był kolejną inicjatywą mierzącą poziom zadowolenia z pracy osób zatrudnionych w Grupie. Warsztaty dla reprezentantów największych spółek oraz związków zawodowych przeprowadzono w listopadzie. W trakcie warsztatów omówiono kwestie dotyczące warunków pracy, czynników satysfakcji pracowników oraz ich identyfikacji z Grupą.