Środowisko

Kluczowe kwestie

Działalność Grupy Kapitałowej ENEA wpływa na środowisko. Do najistotniejszych kwestii środowiskowych należą: emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, woda i gospodarka wodno-ściekowa, efektywność energetyczna i odpady.

Kluczowymi kierunkami inwestycyjnymi Grupy są nakłady w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz źródeł energii z kogeneracji.

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Grupa Kapitałowa ENEA raportuje właściwym regulatorom i jednostkom administracji publicznej informacje z zakresu swojego wpływu środowiskowego i stosuje się do dyrektyw oraz innych wytycznych międzynarodowych.

Za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w  2013 r. nie nałożono na Grupę Kapitałową ENEA żadnych kar pieniężnych.

Inwestycje w ochronę środowiska

Wdrażanie celów z zakresu ochrony środowiska przejawia się w realizacji inwestycji, które minimalizują negatywny wpływ środowiskowy działalności Grupy. Kluczowe inwestycje realizowane są przez spółki obszaru wytwarzanie oraz ENEA Operator.

Przykłady inwestycji na rzecz ochrony środowiska

Spółka:ENEA Wytwarzanie 
Inwestycja: Budowa ekologicznej instalacji odsiarczania spalin, zmniejszającej emisję dwutlenku siarki – IOS IV. Wartość inwestycji to ponad 182 mln zł brutto. Instalacja ma być gotowa w czerwcu 2015 r.
Cel inwestycji:  Zapewnienie ponad 93proc. skuteczności odsiarczania, co umożliwi spółce dotrzymanie standardów emisji i realizację planów produkcyjnych.

Spółka:Elektrociepłownia Białystok 
Inwestycja: Sfinalizowanie w 2013 r. inwestycji związanej ze spalaniem biomasy jednostki wytwórczej wraz z Układem Akumulacji Ciepła.
Cel inwestycji:  Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła. Zakładany efekt inwestycji to redukcja emisji  CO2  o 7000Mg/rok i redukcja odpadów paleniskowych o 400Mg/rok.  Jednocześnie spółka rozpoczęła budowę układu odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego. Jego zadaniem będzie odzyskiwanie i wykorzystywanie ciepła, które obecnie jest tracone. Maksymalna wydajność kotła wynosić będzie 18,4 MW. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, a wartość jej realizacji to 25,5 mln zł.

Spółka:ENEA Wytwarzanie 
Inwestycja: Budowa czwartej instalacji odsiarczania spalin (IOSIV).
Cel inwestycji:  Dostosowanie się do wymogów dyrektywy przemysłowej (IED). Zapewnienie odsiarczenia 100 proc. odprowadzanych spalin.