Wyszukiwarka GRI

WSKAŹNIKI OGÓLNE  (General Standard Disclosure) – CORE
WskaźnikWytyczne GRI G4Stopień raportowania Weryfikacja zewnętrzna
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji  na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Pełne  Brak 
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 Nazwa organizacji. Pełne Brak
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. Pełne Brak
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej. Pełne Brak
G4-6 Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje. Pełne Brak
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji. Pełne Brak
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. Pełne Brak
G4-9 Skala działalności organizacji. Pełne  Brak
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć.  Pełne  Brak
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. Pełne  Brak
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji. Częściowo   Brak
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. Pełne  Brak
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. Pełne  Brak
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. Pełne  Brak
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach rzeczniczych. Pełne  Brak
EU4 Długość nadziemnych i podziemnych linii przesyłowych i dystrybucyjnych wg stosownych przepisów Pełne Brak
ISTOTNE ASPEKTY I ICH GRANICE 
G4-17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich  nie są objęte raportem.  Pełne Brak
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów.  Pełne Brak
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.  Pełne Brak
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.   Pełne  Brak
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z  istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.   Pełne  Brak
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). Pełne. Brak korekt.  Brak
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów.  Pełne  Brak
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. Pełne  Brak
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. Pełne Brak
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem  czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.  Pełne Brak
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.   Częściowo. Brak szczegółowych informacji o tym, na które dokładnie aspekty i kwestie wskazywały poszczególne grupy interesariuszy.  Brak
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania.   Pełne Brak
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu.  Pełne Brak
G4-30 Cykl raportowania.  Pełne Brak
G4-31 Osoba kontaktowa. Pełne Brak
G4-32 a.Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację
b.Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c.Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej ( jeśli taka weryfikacja miała miejsce. 
Pełne Brak
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym. Pełne  Brak
NADZÓR 
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne  za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.   Pełne  Brak
ETYKA I RZETELNOŚĆ 
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w  kodeksach postępowania i kodeksach etycznych. Pełne  Brak

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
( Specific standard disclosure)
ASPEKTWskaźnikiWytyczne GRI G4Stopień raportowaniaWeryfikacja zewnętrzna
Kategoria: Środowisko 
Surowce G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały
według wagi i objętości.
Częściowe. Zaraportowano informacje
dotyczące skali wykorzystania
kluczowych surowców. 
Brak
Surowce G4-DMA  Podejście do zarządzania
aspektem "Surowce" 
Pełne Brak
Energia  G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii
wg głównych źródeł energii.
Pełne Brak
Energia  G4-DMA  Podejście do zarządzania
aspektem „Energia”.
Pełne Brak
Woda  G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. Częściowe. Brak podziału na źródła. Brak
Woda  G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Woda”. Pełne Brak 
Emisje G4-EN15 Łączne bezpośrednie i pośrednie
emisje gazów cieplarnianych według wagi.
Pełne Brak
Emisje G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych
istotnych związków emitowanych
do powietrza według rodzaju związku i wagi.
Pełne Brak
Emisje G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”. Pełne Brak 
Odpady  G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu
i metody postępowania z odpadem. 
Częściowe. Brak podziału wg
metodypostępowania z odpadem. 
Brak
Odpady  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Odpady”. Pełne Brak
Poziom zgodności z regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji
pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji
dotyczących ochrony środowiska.
Pełne. Brak kar i sankcji
pozafinansowych.
Brak
Poziom zgodności z regulacjami G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem
"Poziom zgodności z regulacjami" 
Pełne Brak
Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca
Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych
w okresie raportowania według wieku, płci
i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników
w podziale na wiek, płeć i region.
Pełne Brak
Zatrudnienie G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane
pracownikom pełnoetatowym, które
nie są dostępne dla pracowników czasowych
lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin,
według głównych jednostek organizacyjnych.
Pełne Brak
Zatrudnienie G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”. Pełne Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. Częściowe. Brak informacji o
dniach straconych. Spółki raportują
wskaźnik częstości wypadków.
Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Pełne  Brak
Szkolenia i edukacja  G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. Częściowe.  Brak
Szkolenia i edukacja  G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Szkolenia i edukacja”. Pełne Brak
Kategoria: społeczność
Społeczność lokalna G4-SO2 Działania mające faktycznyp i
otencjalny wpływ negatywny
na społeczność lokalną.
Pełne. Nie odnotowano. Brak
Przeciwdziałanie korupcji G4-SO5 Liczba potwierdzonych incydentów
korupcji i podjęte
w tym zakresie działania.
Pełne. Nie odnotowano. Brak
Przeciwdziałanie korupcji G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem
„Przeciwdziałanie korupcji”.
Pełne Brak
Kategoria: odpowiedzialność za produkty
Oznakowanie produktów i usług G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.    Brak
Oznakowanie produktów i usług G4-DMA Podejście do zarządzania
aspektem „Oznakowanie
produktów i usług”.
Częściowe. Brak szczegółowych informacji
o kluczowych dokumentach
regulujących ten aspekt. 
Brak
Ochrona danych konsumentów G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia prywatności
klientów oraz utraty danych. 
Pełne Brak
Ochrona danych konsumentów G4-DMA Podejście do zarządzania
aspektem „Ochrona danych konsumentów”.
Pełne Brak
Zgodność z regulacjami  G4-PR9

Wartość pieniężna kar z tytułu
niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania
produktów i usług. 

Pełne Brak
Zgodność z regulacjami G4-DMA Podejście do zarządzania
aspektem „Zgodność z regulacjami”.
Pełne Brak