Grupa Kapitałowa ENEA

VideoGrupa Kapitałowa ENEA jest jedną z  największych grup energetycznych w Polsce. Główne gałęzie jej działalności to  obrót, wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej.

23 spółki należące w 2013 r. do Grupy Kapitałowej ENEA , dzięki pracy blisko 10 000 zatrudnionych osób (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.), obsługiwały/obsłużyły około 2,4 mln Klientów indywidualnych i biznesowych.

Misja Grupy Kapitałowej ENEA

Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów

Wizja Grupy Kapitałowej ENEA

W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami

Ok. 8%energii wytworzonej w Polsce pochodzi z Grupy Kapitałowej ENEA

3,2 GW mocy zainstalowanej

199 MW mocy zainstalowanej w OZE

372 GWh wzrost produkcji ze źródeł konwencjonalnych i OZE w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

853 GWh wzrost sprzedaży energii elektrycznej konwencjonalnej w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

Ok. 10 000 liczba pracowników                                                                                                               

Ok. 2,4 mln liczba Klientów

20% powierzchnia Polski pokryta siecią dystrybucyjną ENEA Operator

109 tys. km długość linie energetyczne sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

35 tys. ilość stacji elektroenergetycznych ENEA Operator

9 150 520 tys. zł. przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA

Obszary działalności GK ENEA

mapa

Charakterystyka techniczna sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

Łączna długość linii podana w przeliczeniu na jeden tor w km, w tym:
Wysokiego napięcia – napowietrzne 4923 km
Wysokiego napięcia – kablowe  15 km
Średniego napięcia – napowietrzne 35 942 km
Średniego napięcia – kablowe 11 988 km
Niskiego napięcia – napowietrzne 33 843 km
Niskiego napięcia – kablowe 26 793 km

Łączna długość przyłączy w km, w tym:
Napowietrzne 12 200 km
Kablowe  6476 km

Łączna liczba przyłączy w sztukach, w tym:
Napowietrzne 549 922 sztuk
Kablowe 269 885 sztuk

Stacje elektroenergetyczne w sztukach  36 420 sztuk