O raporcie

Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej ENEA za 2013 r. został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji CORE. Raport wydany został w  systemie rocznym. Poprzedni raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej ENEA za 2012 r. wydano w listopadzie 2013 r.

Zakres raportu

Niniejszy raport obejmuje dane 18 spółek Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. (o ile nie wskazano inaczej), a także krótkie podsumowanie działań CSR realizowanych w pierwszej połowie 2014 r.

Spółki objęte raportowaniem

ENEA SA, ENEA Operator, ENEA Wytwarzanie, Elektrownie Wodne, Elektrociepłownia Białystok, Miejska Energetyka Cieplna Piła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach, Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Eneos, Energomiar, Hotel EDISON, Annacond Enterprises, ITSERWIS, Energo-Tour , BHU, ENEA Centrum, Energetyka Poznańska Zakład Transportu., ENEA Trading, Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK.

Zmiany w raportowaniu

Raport  za 2013 r. nie zawiera szczegółowych informacji o spółkach Windfarm Polska, DOBITT ENERGIA i ENTUR. Dokument został natomiast uzupełniony o dane dotyczące spółki Annacond Enterprises.

Poza tymi zmianami, raport nie zawiera innych znaczących różnic dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok, ani korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Dobór treści raportu

Zgodnie z wytycznymi standardu GRI G4 raport został sporządzony w myśl „Zasady istotności”.  Zgodnie z nią raport zawiera informacje i dane na temat kluczowych aspektów działalności Grupy Kapitałowej ENEA, które pozwalają  zrozumieć istotę jej działalności oraz jej wpływ na otoczenie.

Raport został podzielony na pięć rozdziałów dotyczących działań spółek w takich obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak: ład organizacyjny, relacje z Klientami, pracownikami i społecznościami lokalnymi oraz ochrona środowiska naturalnego.

Przy ocenie istotności wzięto pod uwagę aspekty raportowania, wyłonione w zeszłorocznym procesie raportowania i dokonano ich rewizji. Ponadto przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród interesariuszy zewnętrznych oraz pracowników.

W rezultacie uzyskano listę najważniejszych aspektów raportowania. Raport przedstawia, w jaki sposób firma zarządza wymienionymi aspektami oraz jakie wyniki osiągnęła w tych obszarach.

W proces powstawania raportu zaangażowani byli pracownicy  Grupy Kapitałowej ENEA  – specjaliści dostarczający niezbędnych danych do opracowania raportu. Proces koordynowała Menedżer ds. CSR, wspierana przez firmę edukacyjno-doradczą CSRinfo.  Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej.

Kluczowe aspekty raportowania Grupy Kapitałowej ENEA:

Zarówno interesariusze zewnętrzni Grupy Kapitałowej ENEA, jak i jej pracownicy, najczęściej wskazywali na wysoki poziom istotności:

  • bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
  • jakości obsługi Klientów.

Ponadto ujęto dwanaście punktów istotnych do zaraportowania

Wykaz najistotniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA

Kluczowy aspekt lub tematOddziaływanie aspektu wewnątrz organizacjiOddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji
Obszar środowiskowy 
Emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w kontekście wytwarzania i dystrybucji energii V Szczególnie na spółki segmentu wytwarzanie  V
Zużycie energii i rozwiązania energooszczędne  V V W szczególności na Klientów 
Dbałość o zasoby wodne V V
Odnawialne Źródła Energii (OZE)  V V W szczególności na dostawców, Klientów i środowisko naturalne
Compliance – zgodność z regulacjami i przepisami  V V
Obszar społeczny: zatrudnienie i godna praca 
Zatrudnienie – skala i warunki zatrudnienia  V V
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników  V V
Szkolenia i edukacja pracowników  V V W szczególności na Klientów 
Obszar społeczny: wpływ na społeczności 
Antykorupcyjne polityki i procedury V V W szczególności na dostawców i Klientów 
Wpływ na społeczności lokalne i współpraca z nimi V V W szczególności na społeczności lokalne z terenu funkcjonowania spółek
Wskaźniki społeczne: odpowiedzialność za produkt 
Ochrona prywatności i danych osobowych Klienta  V W szczególności na spółki segmentu obrót i segmentu dystrybucja  V  W szczególności na Klientów
Jakość obsługi Klientów V W szczególności na spółki segmentu obrót i segmentu dystrybucja V W szczególności na Klientów 
Kanały komunikacji z Klientami V V W szczególności na Klientów
Compliance – zgodność z regulacjami i przepisami  V V W szczególności na Klientów i konkurencję