Inicjatywy 2014

GRUPA KAPITAŁOWA ENEA

Budowa nowego bloku energetycznego 1075 MW nabiera tempa

W czerwcu 2014 r. w Elektrowni w Kozienicach należącej do ENEA Wytwarzanie, zakończono instalację pierwszej z czterech kolumn kotła stanowiącego siłę napędową nowo budowanego, strategicznego dla Polski bloku energetycznego o mocy 1075 MWe.

Realizacja inwestycji w Kozienicach przebiega zgodnie z harmonogramem.

budowa2

budowa

Współpraca na rzecz innowacyjności

Cztery polskie koncerny energetyczne: ENEA, ENERGA, PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze badań, innowacji i podnoszenia konkurencyjności. Współpraca ta ma na celu ułatwienie spółkom znalezienie rozwiązań technologicznych, które odpowiedzą na kluczowe wyzwania stojące przed branżą energetyczną w Polsce.

Spółki będą wspierać projekty badawcze na rzecz redukcji emisyjności w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz zwiększenia efektywności dystrybucji i wykorzystania energii. Kolejną kluczową kwestią będzie rozwijanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.

Badania prowadzone w ramach współpracy mogą przynieść korzyść nie tyko polskiemu sektorowi energetycznemu, ale także regionalnym ośrodkom akademickim, partnerom biznesowym i całej gospodarce.

Fundusze na rozwój zabezpieczone

Elementarnym działaniem, mającym kluczowe znaczenie dla realizacji długofalowych inwestycji, jest skuteczne pozyskanie i zabezpieczenie środków na ich realizację. W maju 2014 r. Grupa Kapitałowa ENEA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. Umowę podpisano w celu zabezpieczenia finansowania bieżącej działalności oraz przyszłych potrzeb inwestycyjnych Grupy ENEA. Program emisji obligacji został zawarty na okres 12 lat i 7 miesięcy i kończy się 15 grudnia 2026 r. Umowę podpisano na terenie budowy bloku energetycznego o mocy 1075 MW w Kozienicach w obecności Ministra Skarbu Państwa, Włodzimierza Karpińskiego.

Strategie obszarowe przyjęte

W oparciu o strategię korporacyjną powstało pięć strategii obszarowych, które zostały przyjęte przez Zarząd ENEA SA w czerwcu 2014 r. Dotyczą one wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, tradingu  ( - link do słownika) i usług wspólnych. To fundament dla każdego z kluczowych segmentów Grupy Kapitałowej ENEA.

Strategie obszarowe określają precyzyjnie udział segmentów biznesowych w realizacji celów Grupy do 2020 r. Służą temu m.in. szczegółowe wskaźniki efektywności. Wynikają one bezpośrednio ze „Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020” i przekładają się na cele właścicielskie spółek zależnych.

Zadaniem Sprzedaży jest utrzymanie obecnych klientów oraz pozyskanie nowych, jak również zapewnienie odpowiedniego poziomu marży. Jej wzrost ma zapewnić m.in. budowa oferty produktowej i usługowej dopasowanej do oczekiwań klientów oraz optymalizacja kosztów obsługi klienta.

Dystrybucja ma przygotować Grupę do nowego sposobu wynagradzania spółek OSD za usługi dystrybucyjne, co jest związane z wprowadzeniem taryfy jakościowej. W założeniach uwzględniono również podejmowanie inwestycji i działań skierowanych na poprawę wskaźników jakościowych pracy sieci SAIDI i SAIFI oraz umożliwiających optymalizację OPEX w przyszłości. Istotnym czynnikiem w tym segmencie jest również rozwój „smart grid”.

Obszar wytwarzania ma się koncentrować na jak najtańszej produkcji energii elektrycznej.

ENEA Trading przejmuje kompetencje związane z zakupem paliwa, ale też zakupami zewnętrznymi np. uprawnień do emisji CO2, czy zarządzanie ryzykiem portfelowym.

Natomiast Centrum Usług Wspólnych ma skupiać się na działalności pomocniczej dla całej Grupy. Będzie ono świadczyć usługi w zakresie obsługi klienta, księgowości i płac, teleinformatyki (IT), a także logistyki i obsługi kadrowej.

ENEA Wytwarzanie przejmuje Windfarm Polska

W 2014 r. realizowano projekt „Przejęcie działalności operacyjnej Spółki Windfarm Polska Sp. z o.o.” 30 czerwca 2014 r. nastąpiła inkorporacja spółki Windfarm Polska do spółki ENEA Wytwarzanie.

Ujednolicenie formy prawnej spółek Grupy Kapitałowej ENEA

W 2014 r. realizowane są projekty przekształcenia formy prawnej spółek akcyjnych ENEA Wytwarzanie i BHU w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Reorganizacja struktury Grupy Kapitałowej

Trwa  proces połączenia spółki Energetyka Poznańska Zakład Transportu ze spółką ENERGOBUD Leszno oraz proces połączenia spółek ITSERWIS i ENTUR ze spółką ENEA Centrum.

Ład Korporacyjny w 2014

W ramach kontynuacji wdrożenia nowego modelu ładu korporacyjnego w Grupie ENEA, w roku 2014 prowadzone będą dalsze prace w zakresie docelowej mapy kompetencji organów Grupy ENEA, Zarządu ENEA SA i Zarządów Spółek Grupy. Obejmą one również analizę zasadności powołania kolejnych Pionów Zarządczych i Komitetów Grupy ENEA. Konieczne będzie także dostosowanie regulacji wewnętrznych wiążących spółki Grupy ENEA do docelowej mapy kompetencji.

KLIENCI

Edukacja Klienta na rzecz bezpieczeństwa

Grupa Kapitałowa ENEA wraz z innymi największymi firmami z branży energetycznej wspiera kampanię edukacyjno-informacyjną ostrzegającą przed nieuczciwymi sprzedawcami energii. Inicjatywę „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!” realizuje  Towarzystwo Obrotu Energią pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki. Jest ona odpowiedzią na rosnące nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Kampania rozpoczęła się w kwietniu 2014 r. i jest skierowana przede wszystkim do Klientów indywidualnych, szczególnie osób starszych, którzy często padają ofiarą firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe.

Więcej na stronie www inicjatywy: http://www.toe.pl/pl/kampania-edukacyjna

Klient płaci mniej

1 stycznia 2014 r. spółka ENEA SA wprowadziła nowe, niższe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Stawki opłat zmniejszyły się o 6,47%. Ich obniżenie wynika z niższych cen zakupu energii. Dzięki obniżenie ceny energii gospodarstwo domowe zużywające rocznie ok. 5000 kWh zaoszczędziło ok. 123,05 zł brutto.

ŚRODOWISKO

Największa inwestycja w oświetlenie drogowe LED w Polsce

W 2014 r. w Gminie Wschowa spółka Eneos ukończyła największą w kraju inwestycję w oświetlenie drogowe z wykorzystaniem technologii LED. Zainstalowano blisko 2200 sztuk nowoczesnych, energooszczędnych opraw. Stare, energochłonne lampy rtęciowe i sodowe zastąpiono nowoczesnymi diodami LED o mocy od 38 do 90 W.

Celem inwestycji było zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza, redukcja kosztów zużycia energii oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta Wschowa. Światło emitowane przez nowe diody jest jaśniejsze i bardziej naturalne. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o formułę ESCO, czyli finansowanie z oszczędności, jakie pozwala uzyskać nowe oświetlenie. Zrealizowana inwestycja stanowi przykład dobrej współpracy z samorządem.

Nowy Prezes ds. Energetyki Odnawialnej w ENEA Wytwarzanie

W marcu 2014 r. Michał Prażyński objął stanowisko Wiceprezesa ENEA Wytwarzanie ds. Energetyki Odnawialnej. Uzupełnienie składu zarządu o osobę Michała Prażyńskiego o eksperta z zakresu energetyki wynika z nowej strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA. Zakłada ona bowiem realizację do 2020 r. szerokich inwestycji w obszar OZE, które sięgają kwoty 4,5 mld zł.

Nowe inwestycje na rzecz środowiska w Elektrowni w Kozienicach

W lipcu 2014 r. spółka ENEA Wytwarzanie podpisała z Mitsubishi Hitachi Power Systems, LTD. umowę na zabudowę instalacji odazotowania spalin dla dwóch bloków w Elektrowni w Kozienicach. To kolejna inwestycja mająca na celu minimalizację negatywnego wpływu elektrowni na środowisko naturalne. Pozwoli ona ograniczyć emisję tlenków azotu do powietrza o 80%. Wartość kontraktu wynosi ponad 92 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2016 r.

W trakcie realizacji planowana jest budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS IV dla bloków 8×200 MW dla mocy 800 MW. Nowa instalacja umożliwi pracę wszystkich ośmiu bloków 200 MW po 2015 r., gwarantując emisję SO2 poniżej 200 mg/Nm3. Szacowany termin realizacji inwestycji to 2015 r.

Dofinansowanie do inwestycji MEC Piła

W maju 2014 r. spółka MEC Piła i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisały aneks do umowy, gwarantujący spółce dofinansowanie w kwocie 11,8 mln zł do projektu „Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile”. Całkowita wartość projektu sięga blisko 43 mln zł.

Nowa inwestycja będzie największym w Polsce źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym. Pozwoli jednocześnie produkować ok. 10 MWt energii cieplnej i ok. 10 MWe energii elektrycznej. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na tę energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenia ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji, a w szczególności pyłów i CO2 do atmosfery.

Inwestycję rozpoczęto w połowie 2013 r., a jej finał przewidziany jest na IV kwartał 2014 r.

Walka ze skutkami awarii zaworu na bloku nr 7

16 lipca na terenie należącej do ENEA Wytwarzanie Elektrowni w Kozienicach doszło do awarii zaworu na bloku nr 7, w wyniku której wyciekło 9m3 mazutu. Substancja przedostała się do kanału będącego częścią infrastruktury zabezpieczającej Wisłę przed ewentualnymi zabezpieczeniami.

Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia ok. 40 osób z zakładowej straży pożarnej oraz jednostek odpowiedzialnych za bez­pieczeństwo podjęło działania mające na celu minimaliza­cję skutków awarii. Dzięki odpowiednim zaporom i zastosowaniu nowoczesnego środka absorbującego, substancja nie przedostała się do nurtu Wisły, a akcja zakończyła się sukcesem.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat próbek pobranych z Wisły w pobliżu miejsca zdarzenia, nie stwierdzono śladów zapachowych i zanieczyszczeń wizualnych wody. Jednak wg straży pożarnej, mimo podejmowanych akcji, nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka przedostania się śladowych ilości zanieczyszczeń do wody. Dbając o bezpieczeństwo, spółka będzie kontynuowała współpracę z odpowiednimi służbami do czasu uzyskania pewności, że potencjalne zagrożenie definitywnie minęło.

ETYKA

E-learning na temat zasad  „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ENEA”

30 czerwca 2014r. rozpoczęła się realizacja cyklu szkoleń e-learningowych promującego postawy zgodne z zasadami sformułowanymi w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ENEA. Szkolenia  w postaci krótkich filmików, publikowane są równolegle w intranecie korporacyjnym i na platformie e-learningowej , do których dostęp mają wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA. Kolejne odcinki będzie ukazywać się do końca 2014 roku z końcem każdego miesiąca.

Od początku 2014 r. szkoleniem z zasad etyki obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA objęci są wszyscy nowo przyjęci pracownicy ENEA SA.

We wrześniu 2014 r. zorganizowano dwuetapowe wybory powszechne na dwóch członków Komisji ds. Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ENEA w skali wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ENEA. Aby proces był transparentny wykorzystano elektroniczną platformę do głosowania, do której każdy pracownik Grupy miał dostęp przy użyciu dedykowanego, unikalnego tokena. W wyborach głównych, każdy z pracowników mógł oddać jeden głos, wybierając spośród kandydatów wyłonionych na etapie prawyborów. Trzecim członkiem Komisji i zarazem jej przewodniczącym jest kierownik Biura Audytu i Kontroli w ENEA S.A.

BHU otrzymuje certyfikat „Rozważna Firma”

W 2014 r. spółka BHU otrzymała certyfikat ,,Rozważna Firma przyznany w uznaniu za konsekwentne przestrzeganie „Kanonu Dobrych Praktyk Rozważnych Firm”.

„Karta zasad”w spółce Energomiar

W spółce Energomiar, w której znaczna część pracowników ma bezpośredni kontakt z Klientem, rozpoczęto pracę nad „Kartą zasad” wprowadzającą etyczne standardy kontaktu z Klientami.

SPOŁECZEŃSTWO

Szkolenia na rzecz lepszego jutra

Grupa Kapitałowa ENEA dba o rozwój potencjalnych przyszłych pracowników. Dlatego też w 2013 r. spółka ENEA Operator w ramach przeciwdziałania powstawaniu luki międzypokoleniowej, objęła patronatem Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu. W ramach patronatu uczniowie mogą skorzystać z praktyk zawodowych i warsztatów prowadzonych przez specjalistów – pracowników spółki.

Fundacja ENEA

W styczniu 2014 r. Zarząd ENEA SA powołał do życia fundację korporacyjną pod nazwą Fundacja ENEA. Nowo powołana Fundacja zarządza obszarem zaangażowania społecznego. Pozwoli to  ujednolicić działania społeczne realizowane do tej pory przez spółki Grupy Kapitałowej ENEA oraz skoncentruje wysiłki społeczne na wybranym obszarze lub celu społecznym. Fundacja ENEA rozpoczęła realizację celów statutowych w lipcu 2014 r.

Więcej o Fundacji ENEA http://www.enea.pl/fundacja/

Rozwój wolontariatu pracowniczego

15 inicjatyw społecznych zrealizowali wolontariusze Grupy ENEA w I połowie 2014 r.

Oto najciekawsze z nich:

Z pomocą dla rodziny poszkodowanej w pożarze: W lutym 2014 r. wolontariusze Grupy Kapitałowej ENEA pracowali przy odbudowie domu 3-letniego chłopca chorego na nowotwór. Dom został zniszczony przez orkan Ksawery tuż po tym, gdy rodzice chłopca zakończyli kosztowny remont pozwalający przebywać choremu dziecku w domu. Wolontariusze Grupy przeprowadzili część remontu domu - pracownicy ENEA Operator położyli m.in. nową instalację elektryczną.

Poducha dla malucha: Wolontariuszki ENEA SA oraz uczestnicy programu „Mały Wolontariat” wzięli udział w akcji wyszywania poduszek dla małych pacjentów szpitali i hospicjów. Akcja odbyła się 28 lutego 2014 r. w ramach XIII Spotkań Targowych – Książki dla dzieci i młodzieży.

Ratownicy ENEA dla poznaniaków: W maju ratownicy z Grupy Kapitałowej ENEA uczyli społeczność lokalną Poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Pokaz ćwiczeń ratowniczych odbył się podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Urząd Miejski w Poznaniu.

Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci: W kwietniu 2014 r. uczestnicy programu „Mały Wolontariat” zorganizowali zbiórkę książek, gier i puzzli dla dzieci przebywających w poznańskich szpitalach. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego wspólnie z wolontariuszami Grupy Kapitałowej ENEA przekazali dary do wybranych placówek.

Działania na rzecz Hospicjum Palium: Wiosną wolontariusze Grupy Kapitałowej ENEA wspólnie z wolontariuszami Hospicjum Palium i przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wzięli udział w inicjatywie „Zrzuć kokon” . Zaapelowali oni do poznaniaków o pomoc finansową w dokończeniu rozbudowy Hospicjum Palium. W ramach inicjatywy ratownicy-wolontariusze z Grupy Kapitałowej ENEA uczyli zasad pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Realizując działania pomocowe w czerwcu 2014 r. wolontariusze Grupy Kapitałowej ENEA uporządkowali także ogród wokół budynku hospicjum.

Grupa Kapitałowa ENEA wspiera Triathlon

Grupa Kapitałowa ENEA wspiera rozwój różnorodnych dyscyplin sportowych, m.in. żużlu i siatkówki, a od 2014 r. również triathlonu. ENEA SA została sponsorem cyklu zawodów triathlonowych ENEA TriTour oraz sponsorem tytularnym ENEA Poznań Triathlon 2014. W tych ostatnich zawodach wzięło udział 3 tysięcy zawodników, w tym czołowi sportowcy z kraju i z zagranicy.

Szczegóły dostępne na oficjalnej stronie internetowej zawodów: http://www.poznantriathlon.pl/

Działania na rzecz rozwoju sportu nagrodzone

W czerwcu 2014 r. ENEA SA została wyróżniona nagrodą Mecenasa Sportu Wolnej Polski za przyczynianie się do rozwoju polskiego sportu. Nagrodę przyznano podczas gali Sportowy Sukces 25-lecia Wolnej Polski organizowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie. W uroczystości wziął udział Prezydent Bronisław Komorowski i Premier Donald Tusk. Uroczystość zorganizowało Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Telewizją Polską oraz Przeglądem Sportowym.

PRACOWNICY

Konkurs „1 z 10 tysięcy” 2014 r.

Konkurs wiedzy energetycznej „1 z 10 tysięcy” ma w Grupie Kapitałowej ENEA długą, sięgającą lat 90. tradycję. Pracownicy uczestniczący w konkursie mogą w kilkuetapowej rywalizacji pochwalić się swoją ekspercką wiedzą z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

W 2014 r. do udziału w konkursie zgłosili się pracownicy m.in. ze spółek ENEA SA, ENEA Centrum, ENEA Operator, ENEA Trading czy Elektrownie Wodne. Finał konkursu odbył się 26.06.2014 r.

Szkolenia pracowników inwestycją w rozwój kapitału intelektualnego

W 2014 r. spółki Grupy Kapitałowe ENEA kontynuują inwestycje w rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez realizację specjalistycznych szkoleń dopasowanych do specyfiki działalności poszczególnych spółek. Spółka BHU zainwestowała w podniesienie kompetencji handlowców, wdrażając w pierwszym półroczu 2014 r. program ,,Akademia Sprzedaży BHU”, na który składał się cykl szkoleń wyjazdowych.

ENEA SA realizuje w 2014 cykl szkoleń w ramach programu rozwojowego dla pracowników obszaru sprzedaży.

Z kolei spółka ENEA Trading organizuje specjalistyczne szkolenia dla swojego obszaru. Szkolenia, w których w pierwszym półroczu 2014 r. wzięli udział pracownicy, to m.in.: warsztaty z zarządzania ryzykiem, szkolenie traderów, czy szkolenie z analizy technicznej. Ponadto pracownicy spółki uczestniczą w branżowych szkoleniach dla branży energetycznej, konferencjach (m.in. jako prelegenci).

Bezpieczeństwo w pracy

Przykładem działań prewencyjnych podejmowanych w 2014 r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników Grupy Kapitałowej ENEA jest akcja „Wiosenna kontrola sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości”. Kontrolę, w maju 2014 r., przeprowadziła spółka ENERGOBUD Leszno.

Zgodnie z przepisami BHP sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być kontrolowany co 12 miesięcy. Celem okresowego przeglądu było sprawdzenie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości pod kątem jego dalszego bezpiecznego użytkowania. W czasie trwania akcji sprawdzono 181 kompletów wyposażenia elektromonterów w całej Spółce. Kontrolę sprzętu przeprowadzili pracownicy Centralnej Jednostki Służby BHP.