List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej ENEA

Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa ENEA dynamicznie się rozwija. Jesteśmy jedną z największych firm branży energetycznej w Polsce. Już od 2003 roku, kiedy to powstała marka ENEA, realizujemy ambitne plany ciągłego umacniania naszej pozycji rynkowej.

Jedną z naszych kluczowych odpowiedzialności wobec Państwa - naszych interesariuszy -  jest transparentne informowanie o celach i zasadach naszej działalności.

Skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą, szczególnie w tak ważnym okresie rozwoju, wymaga szerokiej perspektywy społecznych, ekonomicznych i środowiskowych efektów podejmowanych działań. Dlatego z przyjemnością zapraszam Państwa do lektury kolejnego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej ENEA.

Przybliżamy w nim działalność firmy w 2013 roku z perspektywy najważniejszych dla naszej branży wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz standardów odpowiedzialnego biznesu. Czytając raport mają Państwo okazję ocenić, jak ważny był to rok dla przyszłości naszej firmy i całej branży energetycznej w Polsce, jaką widzimy rolę Grupy Kapitałowej ENEA w przyszłości i jakie cele strategiczne jej stawiamy.

Rok 2013 był dla nas wyjątkowy pod wieloma względami. Przede wszystkim był to czas kluczowych zmian, dzięki którym doskonalimy skuteczność zarządzania budując zintegrowaną i skonsolidowaną Grupę Kapitałową ENEA. W zgodzie z dobrymi praktykami odpowiedzialnego biznes, w 2013 roku rozpoczęliśmy wdrażanie wypracowanej nowej strategii korporacyjnej na lata 2014-2020, nowej misji i wizji Grupy ENEA oraz wynikającego z niej nowego ładu organizacyjnego.

Misją Grupy Kapitałowej ENEA jest wzrost jej wartości poprzez budowanie zaufania Klientów. Nadrzędną ideą naszego działania jest budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie Klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Będziemy zatem koncentrować swoje działania na budowaniu długotrwałych relacji z Klientami, wzroście w rentownych obszarach oraz na  poprawie efektywności i optymalnym wykorzystaniu potencjału organizacji.

Sukces Grupy Kapitałowej ENEA to wynik pracy blisko 10 tys. specjalistów. Aby doskonalić standardy miejsca pracy w 2013 roku, wdrożyliśmy kodeks etyki.

Nowy ład organizacyjny pozwoli na udoskonalenia i zwiększenie efektywność zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, tak by stanowiły one jeden organizm, którego nadrzędnym zadaniem jest  zapewnienie ciągłości dostaw energii. Jest to nasza najważniejsza odpowiedzialność - naszą rolą jest skuteczne działanie na rzecz zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczem do realizacji celów strategicznych są inwestycje zwiększające moc wytwórczą Grupy Kapitałowej ENEA zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych. Do inwestycji priorytetowych należy kontynuowana w 2013 roku budowa bloku nr 11 w Kozienicach o mocy wytwórczej 1 075 MWe. Będzie to najnowocześniejszy w Polsce blok węglowy.

Planujemy zwiększenie mocy wytwórczej o około 500 MWe z odnawialnych źródeł energii i o około 300 MWe oraz 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych. Na realizowane w latach 2014-2020 inwestycje planujemy przeznaczyć 20 mld złotych.

Branża energetyczna rozwija się coraz dynamiczniej, a przed koncernami energetycznymi pojawia się coraz więcej wyzwań. Sprostanie im niesie za sobą konieczność rozwijania kompetencji i sięgania po nowe możliwości, jakie  daje  rynek. Dbamy zatem o zachowanie zróżnicowanego portfolio  produktowego i bogatej oferty rozwiązań i usług dodatkowych. W 2013 roku ENEA S.A. otrzymała koncesję na rozpoczęcie w 2014 roku sprzedaży detalicznej gazu ziemnego.

Dostarczamy energię elektryczną blisko 2,4 milionom Klientów. Skala naszej działalności niesie za sobą ogromną odpowiedzialność wobec odbiorców energii. Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania, dlatego koncentrujemy nasze wysiłki na tym, by Klienci mieli do niej nieprzerwany dostęp. W tym celu kontynuujemy inwestycje w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej. Rok 2014 będzie rekordowy pod tym względem.

Mam nadzieję, że raport będzie dla Państwa źródłem ciekawych i pożytecznych informacji.

Życzę Państwu miłej lektury. 

Krzysztof Zamasz          
Prezes Zarządu